Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1501/STC-TCHCSN Sở Tài chính Công văn điều hành Ngân sách nhà nước Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) 29/09/2020
1469/STC-QLNS Sở Tài chính Công văn điều hành Ngân sách nhà nước Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 (Khối các huyện, thành phố) 25/09/2020
64/2018/TT-BTC Ban Tổ Chức Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 30/07/2018
13/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 18/05/2012
2474/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 30/12/2011
12 /CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2011
79/KH-UBND UBND Tỉnh Thông báo Nội vụ Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 28/10/2011