Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Lịch sử hình thành

  • Lịch sử hình thành Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang

    (14:35 | 17/06/2020)

    Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang được đặt nền móng từ những năm kháng chiến chống Pháp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay đã ổn định tổ chức và hoạt động, góp phần vào thành công của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang trong nhiều năm qua.