Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Năm thứ 6 liên tiếp Sở Tài chính đạt xếp loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

(09:58 | 19/05/2020)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 về việc công bố kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính (CHCC) của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2019, theo đó Sở Tài chính được xếp loại xuất sắc, đây là năm thứ 6 liên tiếp Sở Tài chính đạt được thành tích này.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở cùng sự cố gắng quyết tâm của công chức, người lao động cơ quan, Sở Tài chính đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực:

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên luôn được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều biện pháp. Qua tiếp thu công chức, người lao động nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Từ đó, từng công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hàng năm Sở Tài chính đều xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó Sở Tài chính còn thường xuyên nhắc nhở công chức, người lao động chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, sử dụng thời gian làm việc và đến nay chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và thái độ tác phong trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động cơ quan. Qua tự kiểm tra, nhắc nhở đã kịp thời khắc phục những tồn tại và phát huy những mặt mạnh, từ đó nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính qua từng năm.

Trong giai đoạn 2011 – 2020, Sở đã tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 246 văn bản QPPL (110 Nghị quyết HĐND; 136 Quyết định ỤBND tỉnh), việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự và thủ tục quy định, từng bước được nâng lên về chất lượng góp phần quan trọng giúp HĐND và UBND tỉnh ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển tại địa phương.

Sở Tài chính thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ảnh kiến nghị các quy định hành chính bằng file giấy trên bảng công khai TTHC tại cơ quan, trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính www.stc.kiengiang.gov.vn và tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đáp ứng yêu cầu về công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết công việc theo đúng quy trình ISO (TCVN 1900:2015), đảm bảo rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Năm 2019, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 100% số hồ sơ tiếp nhận.

Chủ động trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc sáp nhập phòng Tin học thống kê vào Văn phòng sở qua đó tạo sự tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cấp phòng, giảm số lượng công chức phụ trách. Thực hiện đạt kế hoạch tinh giản biên chế theo Đề án của tỉnh, hiện nay số lượng công chức hiện có ít hơn so với chỉ tiêu được giao. Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được phê duyệt theo quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh; định kỳ hàng năm đều thực hiện hành rà soát thực trạng đội ngũ công chức để sắp xếp bố trí theo đúng với năng lực chuyên môn, góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được quan tâm, có kế hoạch đào tạo hàng năm, đúng đối tượng, đúng chuyên môn, chú trọng đào tạo nâng cao được trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ngày càng được quan tâm thực hiện. Hiện nay 100% công chức cơ quan sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử và hộp thư công vụ (Email công vụ) để xử lý công việc và trao đổi thông tin. Trang thông tin điện tử Sở Tài chính đi vào hoạt động ổn định với địa chỉ www.stc.kiengiang.gov.vn  góp phần tuyên truyền nhanh chóng kịp thời đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của ngành, địa phương, công khai, minh bạch tài chính và các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân./.

Thành Trung