Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Tài chính đạt nhiều kết quả tích cực

(16:31 | 06/12/2018)

Ngày 04/12/2018, Sở Tài chính ban hành báo cáo số 259/BC-STC về công tác cải cách hành chính năm 2018, theo báo cáo, năm 2018 công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận.

     Công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được triển khai đến toàn thể công chức, người lao động cơ quan… Sau tuyên truyền, nhận thức của công chức, người lao động được nâng lên, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động cơ quan với công tác CCHC.

     Trong năm 2018, Sở Tài chính đã tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh ban hành 27 văn bản quy phạm pháp luật (23 Nghị quyết, 03 Quyết định), việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự và thủ tục quy định, từng bước được nâng lên về chất lượng góp phần quan trọng giúp HĐND và UBND tỉnh ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách mới phù hợp với yêu cầu phát triển tại địa phương.

     Sở Tài chính thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (03 TTHC lĩnh vực Tài chính Ngân sách, 04 TTHC lĩnh vực Quản lý Giá, 04 TTHC lĩnh vực Quản lý Công sản) và các thông tin về địa chỉ tiếp nhận phản ảnh kiến nghị các quy định hành chính bằng file giấy trên bảng công khai TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính www.stc.kiengiang.gov.vn, đáp ứng yêu cầu về công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết công việc theo đúng quy trình ISO, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Tính đến 30/11/2018, Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lên đến 99,8% số hồ sơ tiếp nhận.

 

             

Bà Trần Ngọc Hiền - công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn cá nhân đến nộp hồ sơ

     

      Trên tinh thần tinh gọn bộ máy theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và trình UBND tỉnh đề án sáp nhập Phòng Tin học - Thống kê vào Văn phòng Sở và được UBND tỉnh phê duyệt, qua đó tổ chức bộ máy của Sở Tài chính hiện nay từ 07 phòng giảm xuống còn 06 phòng, tạo sự tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cấp phòng, giảm số lượng công chức phụ trách.

     Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ngày càng được quan tâm thực hiện. Hiện nay 100% công chức cơ quan sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử và hộp thư công vụ (mail công vụ) để xử lý công việc và trao đổi thông tin. Tháng 12/2018, sau một thời gian nâng cấp, thử nghiệm, Trang thông tin điện tử Sở Tài chính đã đi vào hoạt động với địa chỉ www.stc.kiengiang.gov.vn  góp phần tuyên truyền nhanh chóng kịp thời đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của ngành, địa phương, công khai, minh bạch tài chính và các thủ tục hành chính trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

     Để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác CCHC và duy trì thành tích là một trong những cơ quan cấp tỉnh đạt phân loại xuất sắc về cải cách hành chính nhiều năm liền, năm 2019 Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan ./.

Thành Trung