Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn

(13:17 | 05/06/2018)

Ngày 22/12/2017, Sở Tài chính phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ-Bộ Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

Tham gia lớp học có 170 học viên là đối tượng là cán bộ kế toán của sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và công chức của phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Thanh tra Sở Tài chính.

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (ngày 22/12 và 23/12/2017) các học viên được tiếp thu các chế độ kế toán mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính như quan điểm xây dựng chế độ kế toán; những điểm thay đổi cốt lõi; hướng dẫn cách thức hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thông qua các ví dụ cụ thể; hướng dẫn chuyển đổi số liệu từ chế độ kế toán cũ sang chế độ kế toán mới. Qua lớp tập huấn này, giúp cho học viên nắm rõ các quy định pháp luật về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, quản lý tài sản nhà nước.

Văn Làng