Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Tạm dừng điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức

(13:15 | 05/06/2018)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công văn nêu rõ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2018. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn Luật được ký ban hành, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy địnhtại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao có hiệu lực thi hành.

Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.              

NGUỒN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH