Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

Xem với cỡ chữAA

Phê chuẩn quyết toán năm 2017; Thông qua dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2019.

(14:13 | 03/01/2019)

Ngày 05/12 đến ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 11 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019.

Tại kỳ họp này, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định ban hành và điều chỉnh nhiều cơ chế, chính sách như: Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố; quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm các khoảng thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2017-2020; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019 . . .

Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019 với tổng chi ngân sách là 8.504,771 tỷ đồng; Nghị quyết số 177/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 là 10.440 tỷ đồng; Nghị quyết số 180/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 với tổng thu ngân sách năm 2017 là 11.782,111 tỷ đồng, tổng chi ngân sách năm 2017 là 17.419,188 tỷ đồng.

Nguyễn Công Thưởng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NQ phan bo du toan chi NS 2019.pdf  Phe duyet DT thu, chi NS 2019.pdf  Phe duyet Quyet toan NS 2017.pdf