Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Công bố kết luận thanh tra

Xem với cỡ chữAA

HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008

(15:11 | 29/03/2019)

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt Quyết định 144), sau khi Quyết định số 144 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 phê duyệt Đề án áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tỉnh Kiên Giang gia đoạn 2006-2020. Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang là đơn vị duy nhất và đầu tiên được chọn để triển khai thí điểm việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ mới mẻ này, Sở Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai ISO do đồng chí Phó giám đốc làm Trưởng ban; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các tỉnh đã triển khai hệ thống này là Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Sau đó, ký kết với đơn vị tư vấn là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), chi nhánh TP HCM, thuộc Tổng cục đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm cử chuyên gia tư vấn hỗ trợ Sở Tài chính trong suốt quá trình triển khai. Đến năm 2017, Sở Tài chính được cấp chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (Sau này được chuyển đổi sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008). Đến năm 2019 tỉnh mới triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đợt 1 cho 12 cơ quan nhà nước trong tỉnh. Đến nay thì trong toàn tỉnh đã có 190 cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Hiện nay Sở Tài chính đang duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO, áp dụng cho 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đạt 100% số thủ tục hành chính đã công bố. Trong năm 2018, Sở đã tiếp nhận 1.322 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng hẹn 1.319 hồ sơ, đạt 99,8%, trễ hẹn 03 hồ sơ, tỷ lệ 0.2% (giảm 2.56% so với 2017). Tiếp nhận 140 phiếu thăm dò ý kiến của tổ chức, cá nhân về sự hài lòng trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, ý kiến hài làng đạt 100%.

Quan 12 năm triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tài chính đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức đến làm việc tại cơ quan. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật; các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài, bổ sung những VBQPPL có liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; việc xây dựng và thực hiện các quy trình trong giải quyết TTHC giúp cho thủ trưởng cơ quan và công chức nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quy trình, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng công chức trong cơ quan

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng gặp không ít khó khăn: Các VBQPPL thường xuyên thay đổi, trong khi công tác cập nhật danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài vào hệ thống còn chậm, đôi khi còn phải chờ nghị quyết của HĐND do phân cấp quản lý dẫn đến TTHC chưa kịp thời sửa đổi, công bố theo quy định mới của VB QPPL; kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục phòng ngừa chưa cao; công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì HTQLCL tại các bộ phận cơ quan chưa được thường xuyên.

Trong năm 2019, Sở Tài chính cũng tiếp tục cập nhật các thay đổi của TCHC do UBND tỉnh ban hành, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng; đảm bảo các quy trình ISO phù hợp với thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu cuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch chung của tỉnh; từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu cuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện tử) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tại cơ quan trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Công Thưởng