Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền, phổ biến

Xem với cỡ chữAA

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về công tác văn thư

(15:24 | 25/05/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về triển khai, thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020. Sở Tài chính đã triển khai Nghị định đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.

Theo đó, Nghị định quy định nhiều điểm mới cơ bản của Nghị định như: về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; văn bản điện tử, giá trị pháp lý của văn bản điện tử; số lượng, các loại văn bản hành chính; việc sao văn bản; soạn thảo và ký ban hành văn bản, về việc đính chính và thu hồi văn bản và một số thay đổi cơ bản trong thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; viết hoa trong văn bản hành chính; bảng chữ viết tắt tên loại văn bản, mẫu trình bày văn bản hành chính, mẫu về quản lý văn bản; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; hệ thống quản lý tài liệu điện tử…

Ngoài ra, Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai. So với quy định trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen; quy định về viết hoa danh từ thuộc trường hợp đặc biệt: Nhà nước, Nhân dân trước đây không có quy định… và Nghị định còn sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính, cụ thể bỏ các loại văn bản sau khỏi danh sách các loại văn bản hành chính như: bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ.

Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

VAN LANG (Ảnh CT)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 681_UBND-NCPCsigned_202005200347033940.pdf; nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu.pdf