Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Lịch sử hình thành

Xem với cỡ chữAA

Lịch sử hình thành Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang

(14:35 | 17/06/2020)

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang được đặt nền móng từ những năm kháng chiến chống Pháp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay đã ổn định tổ chức và hoạt động, góp phần vào thành công của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang trong nhiều năm qua.

Trụ sở cơ quan Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tọa lạc tại số 07 Mậu Thân, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

 

* Cơ quan tiền thân: Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Kiên Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hăng hái góp công, góp của vào sự nghiệp mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Ngày 5/8/1946, một cuộc Hội nghị đại biểu trong tỉnh được tổ chức tại rạch Thầy Quơn thuộc xã Vĩnh Hòa. Hội nghị tập trung bàn về việc xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Đảng, mặt trận, chính quyền từ tỉnh, làng và thống nhất một số chủ trương quan trọng. Trong việc củng cố, bổ sung bộ máy chính quyền tỉnh, một số cán bộ được chỉ định thành lập Ủy ban hành chính tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Nhơn làm Chủ tịch. Đồng chí Lê Quang Minh (sư Minh) được cử làm thành viên hành chính phụ trách kinh tế tài chính. Đến bây giờ ngành kinh tế tài chính mới chính thức ra đời. Có thể chúng ta xem ngày 5/8/1946 là ngày khai sinh ngành kinh tài của Kiên Giang và đồng chí Lê Quang Minh là người đầu tiên phụ trách kinh tế tài chính tỉnh. Cấp quận, xã cũng thành lập các ban kinh tế tài chính trong hệ thống chính quyền, do một đồng chí ủy viên ủy ban phụ trách.

 

* Hình thành 3 Ty phụ trách kinh tế tài chính: Năm 1948, theo mô hình tổ chức chung của toàn Nam bộ, chính quyền tỉnh Rạch Giá hình thành ba ty trực thuộc Ủy ban kháng chiến hành chính để lo việc kinh tế tài chính đó là: Ty Tài chính, Ty Ngân khố và Ty Canh nông và các huyện trong tỉnh cũng được hình thành các phòng, ban theo hệ thống dọc của tỉnh.

 

* Sáp nhập thành Ban Kinh Tài: Đến năm 1950, ở Nam bộ có tách Sở Tài chính ra làm 3 sở: Sở trực thu trước bạ địa chính, sở quản trị công sản và sở thuế quan, gián thu. Ở Kiên Giang cũng có lúc chia Ty tài chính ra làm 3 bộ phận như vậy, nhưng chưa đầy 1 năm, cuối năm 1951 (sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II) nhập tất cả Ty tài chính, Ty ngân khố và Ty canh nông lại thành Ban Kinh tài. Sau đó, theo chấn chỉnh bộ máy các cấp ngành kinh tế tài chính trong tỉnh, Tỉnh ủy, Huyện ủy thành lập ban kinh tế tài chính, do một đồng chí trong cấp ủy phụ trách và làm trưởng ban.

 

* Ban Kinh tài U3: Bước sang năm 1961, do tình hình cách mạng miền Nam phát triển lớn mạnh, trung ương cục miền Nam chủ trương thành lập ngành kinh tế tài chính của Đảng có hệ thống theo cấp bộ địa phương. Đầu năm 1963 ngành kinh tế tài chính khu Tây Nam bộ được thành lập, gọi tắt là “Ban Kinh tài T3”. Chấp hành chủ trương của khu ủy Tây Nam Bộ về việc kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò các ban, ngành chuyên môn thực hiện đúng chức năng để giúp cấp ủy chỉ đạo toàn diện kháng chiến, ngay từ đầu năm 1963, Tỉnh ủy điều động một số cán bộ có năng lực, trình độ chính trị để hình thành một ban chuyên môn hoạt động độc lập của Tỉnh ủy, bộ phận này tiến hành một kế hoạch tổ chức và chương trình hành động một cách toàn diện. Quý II năm 1963, Ban kinh tế tài chính Rạch Giá chính thức ra đời, gọi tắt là “Ban kinh tài U3” (ký hiệu tỉnh Rạch Giá).

 

* Thành lập Ty Tài chính: Từ tháng 6/1975 được sự hướng dẫn của các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp, Ngân hàng và được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tổ chức Ban kinh tài trong khánh chiến đến nay không còn phù hợp nên tỉnh tiến hành thành lập các Ty: Ty Tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, hải sản, thương nghiệp. Riêng Ty Tài chính hình thành các bộ phận trực thuộc như: Phòng tổ chức hành chính, phòng đầu tư xây dựng cơ bản, phòng quản lý ngân sách, phòng quản lý xí nghiệp, phòng thuế nông nghiệp, chi cục thuế công thương nghiệp, phòng đào tạo cán bộ, Ban Thanh tra tài chính, ở huyện, thị xã có Ban tài chính.

 

* Sở Tài chính:

Năm 1980, thực hiện theo Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/12/1980, Ủy ban hành chính  các cấp được đổi thành Ủy ban nhân dân. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh trước đây gọi là Ty được đổi thành Sở, Ty Tài chính được đổi thành Sở Tài chính.

 

Giai đoạn từ năm 1990: Sở Tài chính được đổi tên thành Sở Tài chính - Vật giá trên cơ sở sáp nhập Ủy ban vật giá vào Sở Tài chính. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay: Sở Tài chính - vật giá được đổi tên thành Sở Tài chính để phù hợp theo quy định tại Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ.

 

Sau nhiều lần đổi tên theo các giai đoạn lịch sử, hiện nay, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang hoạt động theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Năm 2019, Sở Tài chính Kiên Giang có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc. 06 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Phòng Quản lý giá công sản và Phòng Tài chính đầu tư.

 

Nguồn: Truyền thống tài chính tỉnh Kiên Giang (1930 – 2005). XB 2005