Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2019

(09:57 | 07/08/2019)

Thực hiện Nghị Quyết của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, từ đó tạo điều kiện giải ngân vốn cho các dự án.

Nguồn vốn đầu tư được cơ quan Tài chính  thông báo cho các đơn vị ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện. Các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có cơ sở để tập trung triển khai nhanh các dự án để có khối lượng giải ngân vốn theo kế hoạch. Tuy nhiên tiến độ thực hiện giải ngân cho các dự án tính đến ngày 31/7/2019  đạt tỷ lệ thấp, giải ngân 1.887.545 triệu đồng, chỉ đạt 34,11% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2019. Trong đó, Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư là 1.849.597 triệu dồng; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.683.964 triệu đồng.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu là do Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn còn chưa đồng bộ; các dự án ODA mất nhiều thời gian do phải có ý kiến chấp thuận từ nhà tài trợ về thiết kế - dự toán, đấu thầu; hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm; việc ban hành mới giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi làm chậm việc áp giá bồi thường; thiếu đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện đo đạc, thẩm định phưong án giải phóng mặt bằng. Mặt khác, một số chủ đầu tư (Thủ trưởng các sở ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố) chưa quyết liệt trong chi đạo điều hành, không kịp thời báo cáo lên cấp trên những vấn đề khó khăn vượt thẩm quyền; phối hợp chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra xử lý các khó khăn vướng mắc; công tác chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ thiết kế - dự toán còn chậm, chất lượng hồ sơ chưa đạt yêu cầu...

Trong những tháng còn lại trong năm, Sở Tài chính sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định dự án, đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng, bổ sung và điều chuyển vốn kịp thời để giải ngân cho các dự án có khối lượng nghiệm thu thanh toán… cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Công Thưởng