Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Tin chuyên ngành

Xem với cỡ chữAA

Phương án sắp xếp xe Ô tô công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:32 | 05/06/2019)

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính dự thảo Phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo nội dung dự thảo này, Sở Tài chính sẽ rà soát lại toàn bộ xe ô tô công của các cơ quan cấp tỉnh, các huyện, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trong toàn tỉnh; thống kê lại chủng loại và số lượng xe ô tô công hiện có đồng thời lên phương án bố trí lại xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư và Nghị định. Số xe ô tô dôi dư qua sắp xếp theo định mức sẽ đề xuất phương án thu hồi và xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng đề xuất phương án quản lý xe ô tô công và quy định định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đinh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng ô tô chuyên dùng (Y tế, giao thông, môi trường đô thị, truyền hình…), trên cơ sở đó sẽ có phương án rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời gian chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã được trang bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức được cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày 1/1/2018, không thực hiện việc giao, mua mới, điều chuyển. Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc sắp xếp, xử lý theo quy định.