Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo

(14:40 | 16/08/2017)

I. GIÁM ĐỐC:

-          Nguyễn Đức Chín

-          Điện thoại cơ quan: 02973.863831

-          E_mail: ndchin.stc@kiengiang.gov.vn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:

1.    Nguyễn Văn Tươi

-          Điện thoại cơ quan: 02973.869374

-          E_mail: nvtuoi.stc@kiengiang.gov.vn

2.      Nguyễn Quốc Khởi

-          Điện thoại cơ quan: 02973.502961

-          E_mail: nqkhoi.stc@kiengiang.gov.vn