Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB

(08:26 | 15/11/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại Công văn số 6747/VP-KTTH ngày 12/11/2019 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh góp ý dự thảo Quy chế. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Quy chế gửi về Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành liên quan khi có ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế gửi về phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính trước ngày 20/11/2019.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào