Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, trình HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019

(16:46 | 01/11/2019)

Thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm Pháp luật năm 2019, Sở Tài chính kính mời các cá nhân, cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho các văn bản do Sở Tài chính dự thảo để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách của địa phương cụ thể như sau:

1. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 183/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 (Có file đính kèm)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào