Thông tin hồ sơ
Đóng

Các thủ tục hành chính

 

ĐANG THỬ NGHIỆM....

 

STT Tên Thủ tục  Mẩu biểu
1 Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách  
1.1 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Tải về
1.2 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Tải về
1.3 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tải về
1.4 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án Tải về
1.5 Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư Tải về
1.6 Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tải về
1.7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu Tải về
1.8 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu Tải về
2 Lĩnh vực: Quản lý giá  
2.1 Thẩm định phương án giá  
2.2 Hiệp thương giá  
2.3 Đăng ký giá  
2.4 Kê khai giá  
3 Lĩnh vực: Quản lý công sản  
3.1 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.  
3.2 Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.  
3.3 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.  
3.4 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất  

 

Liên kết Website