Thông tin hồ sơ
Đóng

Danh sách thủ tục cho phép nộp trực tuyến

SỞ TÀI CHÍNH KIÊN GIANG trân trọng giới thiệu dịch vụ "Đăng ký hồ sơ trực tuyến" của SỞ TÀI CHÍNH KIÊN GIANG, gồm các lĩnh vực và các thủ tục sau:
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Lĩnh vực Quản lý Công sàn
Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
Lĩnh vực Quản lý giá
Thông tin về dịch vụ hành chính công
    Theo thông tư số 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, SỞ TÀI CHÍNH KIÊN GIANG chủ trương xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.
    Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số thuật ngữ sau:
  • Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.