Số điện thoại các phòng, ban:

 
1. BAN GIÁM ĐỐC:
- Nguyễn Đức Chín (Giám đốc)
- Nguyễn Văn Tươi (Phó Giám đốc)
- Nguyễn Quốc Khởi (Phó Giám đốc)
 
2. VĂN PHÒNG SỞ:    
Điện thoại:
          Văn phòng: (077) 3 866 113 
          Văn thư Một cửa: (077) 3 862 017
FAX: (077) 3 861 095
- Nguyễn Công Thưởng (Chánh Văn phòng)
- Nguyễn Thị Tuyết (Phó Chánh Văn phòng)
- Lưu Tuyết Oanh (Phó Chánh Văn phòng)
- Nguyễn Thị Thủy Em (Kế toán)
- Phan Thị Kim Hai (Văn thư)
- Trần Ngọc Hiền (Một cửa)
- Phan Văn Nữa (Thủ quỹ)
 
3. PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH:
Điện thoại: (077) 3 946 645   |   FAX: (077) 3 870 462
- Nguyễn Thum Em (Trưởng phòng)
- Ngô Sê Al (Phó trưởng phòng)
 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP:
Điện thoại: (077) 3 869 235 
- Nguyễn Tấn Dương (Trưởng phòng)
- Lê Thị Tuyết Anh (Phó trưởng phòng)
- Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó trưởng phòng)
 
5. PHÒNG ĐẦU TƯ:
Điện thoại: (077) 3 869 546   |   FAX: (077) 3 921 930
- Trần Sơn Hà (Trưởng phòng)
- Nguyễn Thành Sĩ (Phó trưởng phòng)
 
6. PHÒNG THANH TRA:
Điện thoại: (077) 3 863 581  |   FAX: (077) 3 876 558
- Nguyễn Văn Sơn (Chánh Thanh tra)
- Lâm Thanh Nhã (Phó Chánh Thanh tra)
 
7. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN:
Điện thoại + FAX: (077) 3 866 489
- Thái Viết Nhạn (Trưởng phòng)
- Huỳnh Văn Lâm (Phó Trưởng phòng)
- Danh Chí Tâm (Phó Trưởng phòng)
 
8. PHÒNG TIN HỌC - THỐNG KÊ:
Điện thoại: (077) 3 873 751
- Phạm Văn Trung (Phó Trưởng phòng)
 
ADMIN

Liên kết Website