THÔNG TIN ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

1

Nguyễn Đức Chín

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

Giám đốc Sở

2

Nguyễn Văn Tươi

Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

Phó Giám đốc Sở

3

Nguyễn Công Thưởng

Ủy viên BTV Đảng ủy Sở Tài chính

Chánh Văn phòng

4

Nguyễn Quốc Khởi

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Sở

5

Nguyễn Thum Em

Đảng ủy viên

Trưởng phòng QLNS

6

Nguyễn Tấn Dương

Đảng ủy viên

Trưởng phòng TCHCSN

7

Nguyễn Văn Sơn

Đảng ủy viên

Chánh Thanh tra

8

Trần Sơn Hà

Đảng ủy viên

Trưởng phòng TCĐT

9

Thái Viết Nhạn

Đảng ủy viên

Trưởng phòng QLGCS

 
 * Liên hệ công tác Đảng:
Ông Phạm Văn Làng, Chuyên viên Văn phòng Sở - SĐT: 0919 801 938

Liên kết website