Góp ý dự thảo văn bản

UBND TỈNH KIÊN GIANG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1011/STC-QLGCS

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định    đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  Kiên Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

                                     Kính gửi :     - Sở Tài nguyên và Môi trường;

                                                         - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn;

                                                         - Sở Tư pháp;

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Công văn số 6686/VP-NCPC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc xây dựng bảng quy định đơn giá mới bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh;

         Căn cứ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2017;

         Sở Tài chính dự soạn thảo Quyết định về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008.

         Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành quy định trên, Sở Tài chính đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tư pháp và   UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định (Có dự thảo Quyết định đính kèm) gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá công sản) trước ngày 15/8/2017 để Sở Tài chính tổng hợp số liệu, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng quy định.

        Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để Sở Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLG-CS.

        PHÓ GIÁM ĐỐC

     (Đã ký)

 

        Nguyễn Quốc Khởi

 

 

 

Tải file dự thảo


Tin tiếp theo
Không có tin tiếp theo
Không có tin tiếp theo

Liên kết Website